fbpx

Психологическа подкрепа в услуга на транс хората в България

Кандидатствай за второто издание на Digital Indie Lab
25.10.2021
Здравна консултация за транс хора
30.10.2021

Психологическа подкрепа за транс хората в България

За работата си с транс хора Анна Жукивская споделя:

"В работата ми с транс хора съм се срещала с толкова цветна палитра от идентичности и преживявания, че е трудно да се опише. Имам лека съпротива към следването на „протоколи“ в подкрепата на транс хората, освен ако в първа точка на подобни правила не пише: „Всеки човек, който търси подкрепа би искал да бъде видян и чут като човешка личност, изтъкана от индивидуални потребности, преживявания, личен опит, характеристики и механизми за справяне, а не да бъде поместен в категории и кутии.“ Клиентът е експертът на неговия живот. Това е моята първа точка. Всичко останало следва да бъде разглеждано през тази призма."

Първа стъпка в процеса на подкрепа за транс хората: Транс човекът се свързва с психолога/терапевта с конкретна заявка за подкрепа.

Това може да варира от:

- нужда от психотерапевтична помощ в изследването на половата идентичност, изразяването на половата идентичност;

- нужда от подкрепа при негативно влияние на половата дисфория; често последиците са свързани със самонараняване и суицидни мисли или опити.

- нужда от подкрепа при предстоящо разкриване или след разкриване;

- нужда от подкрепа при социалния преход и интегрирането на половата идентичност, с която се идентифицира транс клиентът в контекста, в който живее той.

- нужда от подкрепа за разширеното семейство;

- нужда от информация за последващи стъпки в прехода;

- психологически трудности, свързани с неприемане на транс идентичността (срам, вина) на индивидуално, семейно, социално ниво: завишена тревожност; депресивни състояния; самонараняване; хранителни трудности, злоупотреба с наркотични вещества, алкохол и др.

- заявка, която не е свързана конкретно с транс идентичността, а с други психологически аспекти и трудности, през които преминава човек;

- заявка за подкрепа след негативен опит при психолог/психотерапевт, който е прилагал конверсионни практики за „лекуване“ на транс идентичността.

- Нужда за подкрепа при интернализирана трансфобия

Втора стъпка в процеса на подкрепа за транс хората: В зависимост от заявката, която се идентифицира по време на първата сесия, се определя психологичната услуга за подкрепа:

Индивидуална психотерапия

Психотерапевтичната подкрепа в една безопасна и спокойна среда, с гарантирана конфиденциалност, може да бъде безценна в подпомагането на хората с различна полова идентичност във всеки от тези процеси:

(1) изясняване и изследване на половата идентичност, като ролята на терапевта е да създаде безопасна среда, в която клиентът да се чувства спокоен да изследва и научава повече за различните идентичности и изразяване на пола.

(2) изясняване на здравословните граници между клиента и хората в живота му, в средата, в която функционира

(3) адресиране на влиянието на стигмата и стреса от липса на приемане на идентичността на индивидуално, семейно, социално ниво върху психично здраве и личностно развитие, (4) фасилитиране на процеса на разкриване и социализиране

(5) подкрепа в социалния преход и развитие на социални умения и здравословни стратегии за справяне в неприемаща среда,

(6) оценка на половата дисфория – история на дисфоричните симптоми и развитие на здравословни стратегии за справяне с тях,

(7) оценка на психосоциалното адаптиране в половата идентичност, с която се идентифицира транс човека.

Психологична подкрепа за цялото семейство

(1) Подкрепата към цялото семейство е свързана с информираност, дискутиране на следващи стъпки в прехода на транс човека – семейната терапия може да включва работа с родителите на транс човек, с партньора или други членове на семейството, които са пряко свързани с живота и ежедневието на клиента.

(2) Психотерапевтът предоставя безопасно пространство за семействата, в което те да имат спокойствието да преминат през различните етапи на приемане на различната полова идентичност на клиента, да отработят страховете си, усещането за загуба на представата за клиента, такава каквато е била тя, интегрирането на позитивни механизми за справяне със стреса и стигмата, които се срещат в обществото ни. Липсата на сигурност, предвидимост, страхове за здравето на клиента са голяма част от тревогите, с които терапевта работи в подкрепа на семействата.

(3) Психотерапевтът не осъжда родители и семейства, които имат трудности в приемането на различната полова идентичност на клиента. Неговата задача е да фасилитира здравословна комуникация между членовете на семейството, която да подпомогне качеството на живот на клиента. Системната информираност и добрият доверителен контакт спомагат за процеса на приемане при семейства, които имат съпротиви към различната полова идентичност на клиента.

Група за подкрепа

Транс клиента и неговото семейство може да бъдат насочени от терапевта да посещават група за подкрепа към Single Step.

Групата за подкрепа предоставя именно тази безопасна, спокойна среда, в която транс клиента може да изследва себе си, социалните си умения, темите, които го вълнуват, в контекста на общуване с други ЛГБТ+ хора с помощта на психолог. Същото важи и за семейството на транс клиента – усещането за принадлежност и споделеност в група с други семейства, които са преминали или преминават през сходни етапи на приемане или трудности, спомага за подобряването на психичното здраве, облекчава усещането за изолация и стигма.

Трета стъпка в процеса на подкрепа за транс хората: насочване и сътрудничество с партньори в процеса

Психотерапевтът не работи в изолация. Неговата основна цел е да подобри качеството на живот на транс човека, който търси подкрепа. Това включва, но не се ограничава до предоставяне на психотерапевтична подкрепа за клиента и неговото семейство. Психотерапевтът предоставя становище и експертно мнение за стартиране на хормонална терапия, както и за подкрепа в съда при смяна на административния пол. Също така, при необходимост, терапевтът може да предостави писмо с насоки за създаване на толерантно пространство в училище и да е в подкрепа на транс ученика като информира учителите и директора на училището, в което той/тя/те учат.

Като част от подкрепата, терапевтът може да насочи транс клиента към:

- Кариерен консултант (Venture Out), който да помогне на транс клиента да намери работа, обучение или да му даде съвет как да си потърси правата, ако в работната среда има трансфобия, липса на политики за толерантност;

- Здравен консултант (д-р Момчил Баев), който да информира за последващи стъпки в процеса на хормонален преход и да бъде връзката с ендокринолог, който да води този процес.

- Транс човек, който да поговори с клиента за личния си опит в прехода и да отговори на всички въпроси, които той може да има.
 

- Психиатър, който да предостави становище към ендокринолога за стартиране на хормонална терапия. Психиатърът може да е в подкрепа при по-изострени психологични симптоми, които пречат на функционирането на транс клиента на ежедневно ниво.