fbpx

Стъпки за водене на дело за признаване на пола

GenerationArt: Александър Арнаудов
10.04.2023
VentureOut навърши 4 години
24.04.2023

Една от темите, по които често получаваме запитвания от транс хора, е процесът за юридическо признаване на пола. Адв. Наташа Добрева разказва в подробности какви са стъпките за водене на дело за признаване на пола и как протича то.

Преди делото
След като един транс човек е започнал своя социален преход (разкриване; избор на име; смяна на дрехи и прическа; изразяване за себе си в мъжки или женски род и т.н.), той може да започне съдебно дело за признаване на половата му идентичност и издаване на нов акт за раждане.
Преди започване на делото е силно препоръчително лицето да се е срещнало с психиатър/психолог/психотерапевт/сексолог – това са взаимно заменими специалисти, всеки от които е компетентен да потвърди състоянието транссексуалност. Това е базисното и най-съществено доказателство по делото, което задължително се прилага към молбата до съда.

Документи
Следващата стъпка е да се попълни самата молба до съда, образец на която прилагаме тук. В нея се описва в свободен разказ кога е започнал и как преминава социалния преход, а също и медицинския преход, ако има такъв (някои транссексуални лица не се подлагат на хормонална терапия). Описва се също с кое име се представя лицето в ежедневието, в какви ситуации го използва и т.н. Важна част от молбата до съда е описанието на житейски случаи, в които лицето има проблем при представяне на личната си карта.
Към молбата се прилагат писмени документи, с които лицето разполага, които са от значение за делото (повече информация в образеца на молба до съда).

Такси
За образуване на делото се събират държавни такси, които се плащат по банкова сметка на съда, който ще разгледа молбата. Това е районният съд според постоянния адрес в личната карта.
Държавните такси обикновено се заплащат преди подаване на молбата в съда – 25 лв. за разглеждане на молбата за признаване на пола и 15 лв. за разглеждане на молбата за смяна на собственото име. Номерата на банковите сметки могат да се намерят в официалната интернет страница на съответния районен съд.
Към молбата за признаване на пола се представя като доказателство платежния документ за внесената държавна такса. Така целият пакет от документи се подава в деловодството на съда срещу входящ номер.

Образуване на делото
Делото се разпределя на случаен принцип при конкретен съдия. Не може да се избере съдията, който да гледа делото. Ако обаче има данни за предубеденост, може да се поиска отвод на разпределения съдия.
Съдията прочита целия пакет от представени документи и се произнася относно доказателствата. Той може служебно да поиска справки от различни институции, ако счете, че това е важно за решаване на делото. Съдията допуска поисканата от транссексуалното лице експертиза. Възможно е съдията да разшири експертизата, т.е. да включи повече експерти от тези, които е поискало транссексуалното лице, и да включи повече въпроси от тези, които е задало транссексуалното лице. Най-често съдиите назначават комплексни експертизи от двама експерти – един психиатър и един психолог.

Едновременно с назначаването на експертите, съдията определя какъв паричен депозит транссексуалното лице трябва да внесе за тяхната работа. В различни градове на страната сумите са различни и варират между 300 лв. и 600 лв. за един експерт. Транссексуалното лице има право да поиска от съдията да го освободи от задължението да плати депозит за експертизата, ако е финансово затруднено и представи съответно доказателство за това. След като плати сумата за експертите (т.нар. „вещи лица“), транссексуалното лице трябва да подаде в деловодството на съда платежния документ, заедно с придружителна молба с номера на делото.
Едва тогава вещите лица ще получат призовки от съда да прочетат делото и да се срещнат с транссексуалното лице. За вещите лица е достатъчна една среща с него/нея, за да напишат експертизата. Срещата почти винаги е присъствена, като в редки изключения експертът се съгласява да проведе онлайн среща.

Заседание по делото
Открито заседание по делото се насрочва няколко месеца след подаване на молбата в съда. В различните градове на страната, този период е различен и може да бъде между 3 и 9 месеца от образуване на делото. Според закона, присъствието лично на транссексуалното лице в заседанието не е задължително. Някои съдии, обаче, настояват да видят лично човека. При всички положения, личното явяване е плюс и формира впечатлението на съдията от човека.
На заседанието присъстват съдията, секретар, който пише протокола, транссексуалното лице с адвокат, ако има такъв, прокурор (контролираща страна) и юрисконсулт на общината (заинтересована страна). Делото се гледа при закрити врати и в съдебната зала не се допуска публика. С транссексуалното лице не се провежда разпит, но той/тя може (по желание) лично да изрази позицията си пред съдията относно това защо е необходима нова лична карта.
Обикновено делото протича само с едно заседание. По изключение, делото може да се отложи за второ заседание, с цел събиране на още доказателства.

Решението на съда
Решението почти никога не се обявява по време на самото заседание. То се пише след това, като за съдията има инструктивен срок от 1 месец, в който да го напише. Ако решението е в полза на транссексуалното лице, то влиза в сила веднага. Ако решението представлява отказ, транссексуалното лице има срок от 7 дни, за да обжалва пред втора инстанция – съответния окръжен съд. Обжалването е силно препоръчително, тъй като много често отказът се отменя от по-горния съд.
Съдебното решение с отбелязване за влизане в сила, се изпраща служебно в общината и не се налага транссексуалното лице да пише до общината изрична молба за издаване на новия акт за раждане – трябва само да следи кога е готов за получаване.

Информация относно правната помощ:

  • делото може да се води изцяло без адвокат (участието на адвокат не е задължително по закон);
  • адвокат може да се упълномощи във всеки един момент на делото;
  • пълномощното от адвоката може да се оттегли във всеки един момент на делото;
  • от съдията може да се поиска назначаване на служебен (безплатен) адвокат, ако се представи доказателство за затруднено материално положение.