Нашият екип


д-р Момчил Баев

Мениджър на програма "Сексуално здраве и ХИВ"


Д-р Момчил Баев е експерт с над 10 годишен опит в сферата на здравеопазването и общественото здраве. Доктор е по Социална медицина и управление на здравеопазването и фармацията и магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт на Медицински университет – София, както и бакалавър по Социални дейности.

Започва работата си по сексуално и репродуктивно здравно образование за деца и младежи през 2010 г., когато в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването координира дейности по сексуално образование и консултиране, включително на младежи в риск. Активно се занимава с проблеми в достъпа до здравеопазване на уязвими групи лица и пациенти, както и със застъпническа дейност за подобряване на услугите и нормативната уредба за лечение, диагностика, превенция и социални дейности. Има дългогодишен опит в работа с ромска общност по отношение на здравеопазване, образование, социално включване и общностно развитие.

През целия си професионален път се фокусира върху превенция и контрол на ХИВ/СПИН и други сексуално-предвани инфекции в различни организации и програми. Участвал е в изработването на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН 2016 - 2020 на Министерство на здравеопазването и е бил член на експертната група, изготвяща националните насоки за мониторинг и лечение на ХИВ позитивни пълнолетни лица. Член е на редица национални и международни организации и автор на научни излседвания в България и чужбина.

Момчил предоставя безплатна подкрепа и консултиране (в офиса на Сингъл Степ или онлайн) по въпроси на сексуалното общуване, както и за хора, живеещи с ХИВ.

email: